документи

Центральноукраїнський національний
технічний університет

Українська EnglishДОКУМЕНТИ

Загального характеру

Колективний договір ЦНТУ
Статут ЦНТУ
Положення про Наглядову раду
Правила внутрішнього розпорядку ЦНТУ
Склад Наглядової ради
Наказ про провадження норм для розрахунку і обліку навчальної роботи 2016-2017 н. р.
Терміни проходження акредитації за напрямами і спеціальностями
Положення про факультет
Положення про порядок замовлення, друку, видачі та обліку студентських квитків державного зразка
Положення про кафедру
Положення про розрахунок рейтингу ф-ту і кафедри
Положення про організацію освітнього процесу в ЦНТУ
Положення про систему контролю за якістю освітнього процесу у ЦНТУ
Антикорупційна програма Центральукраїнського національного технічного університету
Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії у Центральукраїнському національному технічному університеті
Положення про переведення студентів Центральукраїнського національного технічного університету на вакантні місця державного замовлення
Правила призначення академічних та соціальних стипендій
Тимчасовий порядок формування рейтингу успішності студентів для призначення академічних стипендій
Положення про відділ маркетингу і соціальних досліджень
Положення про навчальний відділ університету
Положення про організацію методичної роботи у Центральукраїнському національному технічному університеті
Концептуальні засади діяльності та стратегія розвитку Центральукраїнського національного технічного університету на 2011-2020 роки
Положення про порядок замовлення, друку, видачі та обліку документів про вищу освіту державного зразка та академічних довідок у Центральукраїнському національному технічному університеті
Зразки дипломів
План перспективного розвитку Центральукраїнського національного технічного університету на 2011-2020рр.

З організації навчального процесу

Положення про порядок організації навчання за поєднаною очною та заочною (дистанційною) формою для студентів.
Наказ про завершення 2014/2015 н.р. та підготовка до 2015/2016 н.р.
Положення про дипломне проектування
Положення про складання розкладу навчальних занять
Наказ про підготовку системи дистанційного навчання
Зразок робочої програми дисципліни
Положення про рубіжний контроль успішності і сесійну атестацію студентів ЦНТУ
Положення про порядок ведення журналів обліку роботи студентів академічних груп
Положення про організацію вивчення навчальних дисциплін вільного вибору
Положення про проведення ректорських контрольних робіт та залишкових знань студентів
Положення про курсові проекти:
Положення 1   Положення 3
Положення 2   Положення 4
Положення про контроль знань студентів денної форми навчання та оформлення його результатів;
Положення про порядок перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної разниці:
Положення 1   Положення 3
Положення 2   Положення 4
Положення про навчально-методичну лабораторію дистанційного навчання
Положення про організацію виробничої практики студентів ЦНТУ;

З наукової діяльності

Положення про науково-технічну раду ЦНТУ
Тимчасове положення ЦНТУ про науково-дослідні роботи на основі господарчих договорів на замовлення підприємств та організацій
Тимчасове положення про науково-дослідні роботи, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету ЦНТУ
Положення про методично-організаційний відділ Центральукраїнського національного технічного університету
Положення про наукові школи Центральукраїнського національного технічного університет
Положення про державну реєстрацію та облік відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій
Положення про всеукраїнські та міжнародні наукові, науково-практичні та науково-методичні конференції викладачів, аспірантів та співробітників університету, що проводяться на базі ЦНТУ
Положення про науково-дослідний сектор Центральукраїнського національного технічного університету

З організації роботи науково-педагогічних кадрів

Положення про обчислення штатної чисельності науково-педагогічних працівників кафедр в Центральукраїнському національному технічному університеті
Положення про порядок проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів)
Критерії атестації викладачів
План підвищення кваліфікації викладачів
Положення про планування та облік професійної діяльності науково-педагогічних працівників у ЦНТУ
Орієнтовні нормативи для планування методичної, наукової, організаційної та виховної роботи професорсько-викладацького складу

З охорони праці

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ
Положення про оперативний адміністративно-громадський контроль за станом охорони праці у ЦНТУ
Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в ЦНТУ
Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у ЦНТУ
Положення про підготовку ЦНТУ з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності

З виховної роботи студенів

Концепція виховної роботи ЦНТУ
Положення про студентське наукове товариство
Положення про наставника студентської академічної групи ЦНТУ
Положення про старосту академічної групи ЦНТУ
Тематика проведення години наставника
Правила внутрiшнього розпорядку для студентiв ЦНТУ


«ЦНТУ» в соцмережах:
Приймальна комісія працює щодня, крім суботи та неділі.
Телефони приймальної комісії: (0522) 55-93-13, 39-04-67
Телефон університетської довідкової служби: (0522) 55-92-66
© 2016 «ЦНТУ» Всі права захищено.
Використання матеріалів цього сайту можливе тільки
з посиланням на джерело.