наукова діяльність

Центральноукраїнський національний
технічний університет

Українська EnglishНАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Повна версія сайту

Наукова діяльність у Центральноукраїнському національному технічному університеті здійснюється за напрямами, які відповідають профілю підготовки спеціалістів, зокрема:

 • конструювання сучасної сільськогосподарської техніки;
 • підвищення технічного рівня ґрунтообробних та посівних машин;
 • розробка нових технологій обробітку ґрунту, збирання та очищення зерна;
 • механізація і автоматизація сільськогосподарського виробництва та первинної переробки зберігання продукції;
 • технологія ремонту сільськогосподарської техніки та технічний сервіс машин;
 • автоматизовані системи контролю, управління та захисту електроустаткування;
 • процеси фізико-технічної обробки металів (розмірна обробка деталей електричною дугою);
 • підвищення точності технологічних систем обробки металів тиском;
 • розробка енергозберігаючих технологій для машинобудівних підприємств;
 • удосконалення металообробних та деревообробних верстатів;
 • роботизація та САПР машинобудівного виробництва;
 • економічний аналіз соціально-економічних процесів та виробничих відносин в сучасних умовах;
 • розробка енергозберігаючих і екологічно безпечних технологій вирощування продукції рослинництва;
 • надійність та довговічність будівельних матеріалів, виробів і конструкцій;
 • технології підвищення оперативності передачі та захист інформації у телекомунікаційних системах

У рамках наукових напрямів діяльності університету сформовані та ефективно працюють 25 науковий підрозділ, з них:

– 15 наукових лабораторій;

– 5 навчально-наукових лабораторій;

– Ресурсний центр з питань сталого розвитку сільських територій України;

– Центр з енергозбереження, енергоменеджменту та консалтингу (ЦЕЕК);

– спеціалізована група енергодосліджень та енергозбереження Центру з енергозбереження, енергоменеджменту та консалтингу;

– лабораторія екологічного моніторингу з проведення вимірювань у сфері поширення державного метрологічного нагляду;

- центральний контактний пункт рамкової програми ЄС з досліджень та інновацій «Горизонт 2020» за тематичним напрямом «Малі та середні підприємства» (SMEs).

Вони створені для забезпечення наукових досліджень з 14 наукових шкіл та направлені на виконання фундаментальних та прикладних досліджень відповідно до бюджетних програм та тематичного плану науково-дослідних робіт університету, підготовки наукових кадрів, підвищення рівня підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів з наукових  напрямків університету.

В університеті здійснюється весь цикл досліджень - від фундаментальних до впровадження результатів досліджень у виробництво.

Наукова робота проводиться силами викладачів, студентів, аспірантів та докторантів, а також штатними науковими працівниками. Науковою роботою займаються 100 % викладачів від загальної кількості професорсько-викладацького складу; 35 % - студентів.

Джерелами фінансування науково-дослідних робіт (НДР) в університеті є:

 • держбюджетне фінансування Міністерством освіти і науки України (на конкурсній основі);
 • господарчі договори з підприємствами та організаціями  регіону та України,
 • гранти, премії, стипендії.

Щорічний обсяг фінансування НДР, в середньому, складає 770 тис. грн.

В університеті сформувались та активно працюють 14 наукових шкіл, роботи яких відомі як в Україні, так і за її межами. 

На основі власних фундаментальних досліджень в університеті розробляються, виготовляються та впроваджуються у виробництво нові різноманітні технологічні процеси, машини та установки. Університет має для цього належну матеріально-технічну базу та виробничі площі. Так, наприклад, університет є провідним у галузі конструювання сучасної сільськогосподарської техніки.

Університет є власником понад 1100 патентів України на винаходи та корисні моделі. Усього до Державного підприємства «Український інститут промислової власності», починаючи з 1995 року, подано 1180 заявок з метою одержання патентів України, з них у 2016 році – 31 заявка. З 1995 року за участю студентів подано 363 заявки та одержано 315 патентів.

Щорічно у наукових виданнях публікується понад 1200 робіт співробітників університету.

З метою інформаційного забезпечення наукової діяльності в університеті функціонує довідково-інформаційний  фонд, який створений у 2003 році на базі фонду Кіровоградського державного Центру науково-технічної та економічної інформації.  Він обслуговує викладачів, студентів, аспірантів університету та надає платні інформаційні послуги організаціям та підприємствам регіону.

 • З метою активізації науково-пізнавальної та дослідницької роботи студентів і магістрантів з 2003 року в університеті діє Студентське наукове товариство, основними завданнями.  

В університеті періодично проводяться міжнародні наукові конференції з проблем автоматизації, конструювання сільськогосподарської техніки, науково-методичні конференції з економічних питань тощо. У конференціях беруть участь вчені України, держав СНД, Польщі, Румунії, Угорщини, Німеччини, Франції та інших країн світу.

Щорічно проводиться "День науки", який відкривається виставкою наукових досягнень. В рамках "Дня науки" проводяться наукові конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів.

Університет видає три фахові періодичні видання та є співзасновником теоретичного і науково-практичного журналу «Вісник інженерної академії України».

В університеті  здійснюється підготовка наукових кадрів в магістратурі, аспірантурі, докторантурі.

Здійснюється підготовка докторів філософії за 8 науковими спеціальностями.

Діють три спеціалізовані вчені ради по захисту кандидатських та докторської дисертації:


«ЦНТУ» в соцмережах:
Приймальна комісія працює щодня, крім суботи та неділі.
Телефони приймальної комісії: (0522) 55-93-13, 39-04-67
Телефон університетської довідкової служби: (0522) 55-92-66
© 2018 «ЦНТУ» Всі права захищено.
Використання матеріалів цього сайту можливе тільки
з посиланням на джерело.