нормативні документи цнту

Центральноукраїнський національний
технічний університет

Українська EnglishНОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ ЦНТУ

Загального характеру

Колективний договір ЦНТУ
Статут ЦНТУ
Положення про Наглядову раду
Правила внутрішнього розпорядку Центральноукраїнського національного технічного університету
Правила внутрішнього розпорядку здобувачів вищої освіти ЦНТУ
Склад Наглядової ради
Антикорупційна програма ЦНТУ
Положення про порядок врегулювання конфлікту інтересів в трудових колективах ЦНТУ
Стратегія розвитку та концептуальні засади діяльності ЦНТУ
Положення про рейтингові показники кафедр та факультетів
Кодекс академічної доброчесності
Правила призначення академічних та соціальних стипендій
Положення про заохочення викладачів та здобувачів вищої освіти
Порядок супроводу людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (від 16.03.18)
Порядок супроводу людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (від 13.11.19)

Документи, якими регулюється порядок здійснення освітнього процесу

Положення про організацію освітнього процесу в ЦНТУ
Положення про індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти ЦНТУ
Положення про організацію вивчення вибіркових навчальних дисциплін у Центральноукраїнському національному технічному університеті
Положення про практичну підготовку студентів ЦНТУ
Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії у ЦНТУ
Положення про порядок ведення журналів обліку роботи студентів академічних груп
Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах вищої освіти, у ЦНТУ
Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та інформальній освіті
Положення про випускну кваліфікаційну роботу за другим рівнем вищої освіти для присудження ступеня вищої освіти Магістр
Положення про підсумкову державну атестацію за першим рівнем вищої освіти для присудження ступеня вищої освіти Бакалавр
Наказ щодо особливостей освітнього процесу у 2020/2021р.

Забезпечення якості освіти

Положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у ЦНТУ
Положення про рубіжний контроль успішності та сесійну атестацію здобувачів вищої освіти Центральноукраїнського національного технічного університету
Положення про проведення ректорських контрольних робіт та залишкових знань студентів
Положення про дотримання академічної доброчесності НПП та здобувачами вищої освіти ЦНТУ
Наказ про результати зимової заліково-екзаменаційної сесії 2020/2021 та роботу щодо покращення освітнього процесу
ПОЛОЖЕННЯ про процедуру впровадження антиплагіатної системи у Центральноукраїнському національному університеті
Положння про критерії оцінювання ЦНТУ

Методичне забезпечення освітнього процесу

Положення про організацію методичної роботи у ЦНТУ
Рекомендації з навчального-методичного забезпечення навчальних дисциплін у закладах вищої освіти
Зразок силабусу
Зразок робочої програми дисципліни

Освітні програми

Положення про розроблення, затвердження, моніторинг, перегляд та закриття освітніх програм та навчальних планів у Центральноукраїнському національному технічному університеті
Зразок освітньо-професійної програми
Проекти освітніх програм
Затверджені освітні програми

Акредитація та ліцензування

Відомості про самооцінювання освітніх програм
Офіційна нормативна документація
Експертні висновки
Рішення про акредитацію
Програми візитів акредитаційних комісій
Відкрита зустріч

Документи про освіту

Положення про порядок замовлення, друку, видачі та обліку документів про вищу освіту державного зразка та академічних довідок у ЦНТУ
Зразки дипломів. Бакалавр
Зразки дипломів. Магістр
Академічна довідка
Форма додатка до дипломів
Форма диплома
Положення про порядок замовлення, друку, видачі та обліку студентських квитків державного зразка

Наукова діяльність

Положення про науково-технічну раду ЦНТУ
Положення про державну реєстрацію та облік відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій
Положення про всеукраїнські та міжнародні наукові, науково-практичні та науково-методичні конференції викладачів, аспірантів та співробітників університету, що проводяться на базі ЦНТУ
Положення про преміювання виконавців фундаментальних досліджень, наукових та науково-технічних розробок, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету
Положення про преміювання виконавців наукових, науково-технічних та освітніх міжнародних проектів (програм) Європейського Союзу у галузі освіти, науки, інновацій і технологій
Положення про преміювання виконавців науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт за господарськими договорами на замовлення організацій та підприємств
Положення про преміювання особливо важливих завдань з наукової діяльності

З організації роботи науково-педагогічних кадрів

Положення про порядок та основні кваліфікаційні вимоги при заміщенні посад доцента та професора у ЦНТУ
Посадові інструкції науково-педагогічних працівників кафедри
Типова посадова інструкція завідувача навчальної лабораторії
Типова посадова інструкція диспетчера навчального відділу деканату факультету
Положення ЦНТУ про присвоєння вчених звань «Професор ЦНТУ» та «Доцент ЦНТУ»
Положення про обчислення штатної чисельності науково-педагогічних працівників кафедр в ЦНТУ
Положення про порядок оформлення науково – педагогічними працівниками кафедр заміни занять у разі хвороби, відряджень та відпусток
Положення про порядок проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів)
Критерії атестації асистентів, викладачів
Критерії атестації професорів, доцентів, старших викладачів
Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних та науково-педагогічних працівників ЦНТУ
Додатки до положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних та науково-педагогічних працівників
Зразок договору про проведення стажування викладачів ЦНТУ
План підвищення кваліфікації викладачів
Положення про планування та облік професійної діяльності науково-педагогічних працівників у ЦНТУ
Норми для розрахунку і обліку навчальної роботи на 2019/2020 н.р.
Орієнтовні нормативи для планування методичної, наукової, організаційної та виховної роботи професорсько-викладацького складу ЦНТУ 2020-21
Зразок індивідуального плану роботи викладача
Зразки заяв
Зразок заяви викладача на погодинну оплату
Положення про установлення надбавки до основного посадового окладу науково-педагогічних працівників за знання і використання в роботі іноземної мови.

Охорона праці та цивільний захист

Система управління охороною праці ЦНТУ
Положення про оперативний адміністративно-громадський контроль за станом охорони праці у ЦНТУ
Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в ЦНТУ
Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у ЦНТУ
Положення про підготовку ЦНТУ з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності
Пам’ятка керівника органу місцевого самоврядування, підприємтсва, установи, організації

Виховна робота здобувачів вищої освіти

Положення про студентський гуртожиток ЦНТУ
Правила внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках ЦНТУ
Концепція виховної роботи ЦНТУ
Положення про студентське наукове товариство
Положення про куратора академічної групи ЦНТУ
Положення про старосту академічної групи ЦНТУ
Тематика проведення години наставника
Правила внутрiшнього розпорядку для студентiв ЦНТУ
Політика попередження і боротьби із дискримінацією та сексуальними домаганнями в ЦНТУ
Порядок захисту прав здобувачів вищої освіти і випускників ЦНТУ в освітньому процесі

Положення про структурні підрозділи

Положення про факультет
Положення про кафедру
Положення про відділ маркетингу і соціальних досліджень
Положення про методично-організаційний відділ ЦНТУ
Положення про науково-дослідний сектор ЦНТУ
Положення про навчальний відділ університету
Положення про центр інклюзивної освіти
Положення про сектор ліцензування та акредитації
Положення про соціально-психологічну службу ЦНТУ
Положення про навчально-методичну лабораторію дистанційного навчання

Матеріально-технічне забезпечення

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно
Паспорт санітарно-технічного стану приміщень, які використовуються при провадженні освітньої діяльності
Лист Державної служби України з надзвичайних ситуацій
Лист Управління Держпраці у Кіровоградській області
Інформація про загальні площі приміщень, що використовуються у навчальному процесі ЦНТУ
Забезпечення ЦНТУ приміщеннями навчального призначення та іншими приміщеннями

Обговорення нормативних документів ЦНТУ


«ЦНТУ» в соцмережах:
Приймальна комісія працює щодня, крім суботи та неділі.
Телефони приймальної комісії: (0522) 55-93-13, 39-04-67
Телефон університетської довідкової служби: (0522) 55-92-66
© 2018 «ЦНТУ» Всі права захищено.
Використання матеріалів цього сайту можливе тільки
з посиланням на джерело.