Каталог вибіркових дисциплін


Каталог вибірковий дисциплін – перелік дисциплін вільного вибору здобувачів вищої освіти, який розміщено на офіційному сайті Центральноукраїнського національного технічного університету. Каталог сформовано з двох частин:

  1. переліку фахових дисциплін, які згруповані для окремих освітніх рівнів та спеціальностей;
  2. переліку загальноуніверситетських дисциплін, які згруповані за освітніми рівнями.

До кожної дисципліни у Каталозі вибіркових дисциплін додається силабус, який має інформувати здобувача про зміст пропонованої дисципліни.

Вибір навчальних дисциплін здійснюється здобувачем вищої освіти у межах, передбачених відповідною освітньою програмою та навчальним планом, в обсязі, що становить не менш як 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня вищої освіти. Порядок вибору та оформлення вибіркових дисциплін регламентується Положення про організацію вивчення вибіркових навчальних дисциплін та формування індивідуального навчального плану ЗВО.