Наука


Наукова діяльність у Центральноукраїнському національному технічному університеті здійснюється за напрямами, які відповідають профілю підготовки фахівців (затверджено Вченою радою Протокол №7 від 09.03.2021р.), зокрема:

 • конструювання сучасної сільськогосподарської техніки;
 • підвищення технічного рівня ґрунтообробних та посівних машин;
 • розробка нових технологій обробітку ґрунту, збирання та очищення зерна;
 • механізація і автоматизація сільськогосподарського виробництва та первинної переробки зберігання продукції;
 • технологія ремонту сільськогосподарської техніки та засобів транспорту;
 • експлуатація та технічний сервіс автомобілів;
 • транспортні системи та транспортні технології;
 • інтелектуальні транспортні та виробничі системи і логістика;
 • розробка методів та засобів комп’ютерно-інтегрованих SMART-технологій керування складними об’єктами та комплексами;
 • розвиток інтегрованих інноваційних енергоекологічних технологій;
 • технології ефективного енергозабезпечення будівель і споруд (енергоощадні технології) та способи застосування сучасного енергоменеджменту;
 • розробка енергозберігаючих режимів та енергетичного контролю для промисловості;
 •  процеси фізико-технічної обробки металів (розмірна обробка деталей електричною дугою);
 • підвищення точності технологічних систем обробки металів тиском;
 • процеси механічної обробки, верстати та інструменти;
 • зменшення шуму і вібрацій роторних машин в процесі виготовлення і експлуатації;
 • роботизація та САПР машинобудівного виробництва;
 • організація та методологія аудиту, аналізу та оподаткування в умовах інтеграційних процесів;
 • інноваційний розвиток економіки на макро-, мезо- та макрорівнях: соціально-економічне, обліково-аналітичне, фінансове, інвестиційне, податкове, кадрове та інформаційне забезпечення;
 • розвиток інноваційних екосистем та регулювання економіки в умовах децентралізації;
 • якість і конкурентоспроможність вищої освіти в умовах глобалізації;
 • розвиток соціально-трудової сфери і трансформація ринку праці в умовах інноваційних змін;
 • розробка стратегій і програм розвитку країни, регіонів, галузей, підприємств;
 • фінансово-кредитний механізм розвитку економіки та соціальної сфери;
 • аналіз і прогноз соціально-економічних і демографічних процесів в сучасних умовах;
 • удосконалення механізмів інноваційного та соціально-економічного розвитку (підприємств, регіону, країни);
 • розробка стратегій ефективної діяльності підприємства (організації);
 • підвищення конкурентоспроможності (суб’єктів господарювання, персоналу, продукції, послуг);
 • розвиток, використання та відтворення людського капіталу в умовах інноваційних змін в економіці;
 • механізми ефективного розвитку підприємництва, торгівлі, біржевої діяльності;
 • модернізація системи соціально-трудових відносин, мотиваційного та адміністративного менеджменту;
 • ризик-менеджмент як інструмент підвищення ефективності господарювання в умовах нестабільного ринкового середовища;
 • удосконалення управління конкурентоспроможністю підприємств;
 • проблеми досліджень соціодинамічних систем;
 • економічні аспекти стратегічного розвитку підприємств на засадах інноваційності;
 • розробка енергозберігаючих і екологічно безпечних технологій вирощування продукції рослинництва;
 • надійність та довговічність будівельних матеріалів, виробів і конструкцій;
 • розробка енергозберігаючих і екологічно безпечних технологій в будівництві;
 • технології підвищення оперативності передачі та захист інформації у телекомунікаційних системах;
 • SMART-технології моделювання, оптимізації, аналізу та синтезу систем автоматичного керування складними об’єктами та комплексами різного призначення;
 • спеціальні галузі історичної науки в архівній, бібліотечній та музейній справі;

У рамках наукових напрямів діяльності університету сформовані та ефективно працюють 29 наукових підрозділів, з них:

 • 22 наукові лабораторії;
 • 7 центрів:
 • Ресурсний Центр з питань сталого розвитку сільських територій України, TEMPUS;
 • Центр інтенсивного вивчення іноземних мов;
 • Українсько-Канадський центр;
 • Українсько-Французький центр;
 • Колективний Центр електронної мікроскопії;
 • Навчально-науковий Центр з енергозбереження, енергоменеджменту та консалтингу (ЦЕЕК);
 • Центр з підготовки фахівців з енергоаудиту та Дослідницька група «Інтегровані інноваційні технології енергоресурсозбереження»;
 • Hаціональний контактний пункт рамкової програми ЄС з досліджень та інновацій «Горизонт 2020» за тематичним напрямом «Малі та середні підприємства» (SMEs).

Джерелами фінансування науково-дослідних робіт (НДР) в університеті є:

 • держбюджетне фінансування Міністерством освіти і науки України (на конкурсній основі);
 • господарчі договори з підприємствами та організаціями регіону та України;
 • гранти, премії, стипендії.

Наукова діяльність в університеті забезпечується за рахунок:

 • виконання НДР державного фінансування;
 • виконання НДР госпдоговорів;
 • гранти та міжнародні проєкти;
 • наукова робота здобувачів вищої освіти;
 • винахідницька діяльність: заявки та отримання патентів на винаходи та корисні моделі, свідоцтва про авторське право;
 • публікаційна активність у фахових виданнях;
 • проведення та участь у наукових заходах;
 • підготовка здобувачів вищої освіти та присвоєння освітнього першого наукового ступеня "Доктор філософії" та другого наукового ступеня "Доктор наук".

Спеціалізовані вчені радиНауково-дослідна робота