Фонд нормативної документації


Нормативний документ встановлює правила, настанови, характеристики щодо діяльності або її результатів.

Фонд нормативних документів ЦНТУ:

 • налічує 120 124 одиниці документів.
 • створено електронний каталог - документ, що містить систематизований звіт, перелік об’єктів та дає змогу віднайти кожний об’єкт за певним позначенням. Каталог містить характеристики, показники та інші дані щодо об’єктів, внесених до нього. Він підлягає постійному оновленню та поповненню згідно наказів ДП УкрНДНЦ.
 • постійно оновлюється нормативними документами.
 • проводить актуалізацію та обробку фонду НД: ДСТУ, ДСТУISO, РСТ, ТУУ, ОСТів (внесення змін, поправок, перевірка терміну дії згідно інформаційних покажчиків, наказів Державного підприємства ДП УкрНДНЦ);
 • здійснює підготовку нормативних документів для вилучення з фонду, термін дії, яких скасовано;
 • здійснює обробку та внесення до електронної бази даних нормативної документації: поправки, зміни, терміни скасування чинності на Україні;
 • проводить редагування, моніторинг та поповнення електронного каталогу НД згідно наказів ДП УкрНДНЦ;
 • проводить перевірку-розгляд нормативного документа з метою встановлення необхідності його подальшого застосування, перегляду чи скасування.

Фонд нормативної документації знаходиться:
7 поверх, кімн. №703
контактний номер телефону (0522) 551-098
внутрішній 7-88
cntei070@ukr.net.

Фонд Нормативної документації надає наступні послуги:

 • Пошук нормативної документації за номером документів та надання консультацій щодо чинності, наявності документів в фонді НД (ДСТУ, РСТ, ТУУ, ОСТів) в телефонному та on-line режимі;
 • Проведення нормоконтролів;
 • Надання послуг в читальній залі студентам та викладачам університету;

Стандартизація - діяльність, що полягає в установленні положень для загального та неодноразового використання щодо наявних чи потенційних завдань і спрямована на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфер.

Стандарти України поділяються на:

 • Національні стандарти України (ДСТУ) містять вимоги, які стосуються забезпечення безпеки машинобудівної продукції для здоров'я людей і гігієни роботи, забезпечення вірогідності та єдності вимог під час розробки, виготовлення, експлуатації й збереження машинобудівної продукції. Вимоги державних стандартів підлягають безумовному виконанню на всій території України.
 • Галузеві стандарти України (ГСТУ) розробляються на продукцію, на яку відсутній державний стандарт України, або якщо буде потреба встановити нові вимоги, які перевищують або доповнюють вимоги державних стандартів.
 • Стандарти науково-технічних та інженерних товариств і спілок України (СНТС) розширюють результати фундаментальних і прикладних досліджень, отриманих в окремих областях знань або в сферах професійних інтересів.
 • Технічні умови (ТУ) - нормативний документ, що встановлює технічні вимоги, яким повинна відповідати продукція, процес або послуга, та визначає процедури, за допомогою яких може бути встановлено, чи дотримані такі вимоги.
 • міждержавний стандарт - регіональний стандарт, передбачений Угодою про проведення узгодженої політики в галузі стандартизації, метрології і сертифікації від 13 березня 1992 року та прийнятий Міждержавною радою із стандартизації, метрології і сертифікації;
 • Стандарт організації України (СОУ) розробляється на продукцію або на технологічний процес, які реалізуються на конкретному підприємстві. Крім зазначених, до категорії нормативних документів зі стандартизації потрібно віднести: міждержавні стандарти; регіональні стандарти; міжнародні стандарти (ISO); національні стандарти інших країн. Міжнародні, міждержавні, регіональні й національні стандарти інших країн в Україні застосовують у рамках міжнародних договорів у встановленому порядку.

Стандартизація здійснюється з метою:

 • забезпеченнявідповідностіоб’єктівстандартизаціїсвоємупризначенню; керування різноманітністю, застосовність, сумісність, взаємозамінність об’єктів стандартизації;
 • забезпечення раціонального виробництва шляхом застосування визнаних правил, настанов і процедур; забезпечення прав та інтересів споживачів;
 • забезпечення безпечності праці; збереження навколишнього природного середовища і економія всіх видів ресурсів;

Державна політика у сфері стандартизації базується на збалансованому застосуванні таких принципів:

 • відкритості та прозорості процедур розроблення і прийняття національних стандартів та кодексів усталеної практики з урахуванням інтересів усіх заінтересованих сторін;
 • неупередженого прийняття національних стандартів та кодексів усталеної практики на засадах консенсусу;
 • адаптації до сучасних досягнень науки і техніки, сприяння впровадженню інновацій та підвищення конкурентоспроможності продукції вітчизняних виробників; доступності національних стандартів та кодексів усталеної практики, а також інформації про них для користувачів;

Об’єктами стандартизації є:

 • правила, процедури, функції, методи, діяльність чи її результати, включаючи продукцію, персонал, системи управління;
 • вимоги до термінології, позначення, фасування, пакування, маркування, етикетування тощо.

Залежно від рівня суб’єкта стандартизації, що приймає нормативні документи, вони поділяються на:

 • національні стандарти та кодекси усталеної практики, прийняті національним органом стандартизації;
 • стандарти, кодекси усталеної практики та технічні умови, прийняті підприємствами, установами та організаціями, що здійснюють стандартизацію.

Спеціалізовані вчені ради