Центр забезпечення якості вищої освіти


Центр забезпечення якості освіти входить до складу навчального відділу ЦНТУ є складовою системи внутрішнього забезпечення якості освіти в Університеті, створений для формування та розвитку культури якості освіти, здійснення моніторингу освітньої діяльності, забезпечення дотримання академічної доброчесності, формування та розвитку механізму внутрішньої та зовнішньої оцінки якості освіти як за окремими освітніми програмами, так і університетом в цілому.

Місія центру
 • запровадження та розбудова системи внутрішнього забезпечення якості освіти в Центральноукраїнському національному технічному університеті з метою:
 • розбудови інноваційного освітнього середовища університету; - консолідації університету у забезпеченні конкурентоспроможності випускників на ринку праці.
Діяльність Центру

базується на принципах науковості, наступності та безперервності, інформаційної доступності, поваги, співробітництва, колегіальності, демократизму, системного підходу до розробки й упровадження в освітній процес сучасних наукових досягнень та інноваційних педагогічних технологій з проблем моніторингу якості освіти.

В своїй діяльності Центр взаємодіє з академічною спільнотою на таких рівнях:

 • загальноуніверситетський;
 • факультетський;
 • кафедральний;
 • студентський;
 • інші стейкголдери.

Центр виконує не контролюючі, а сервісні функції, зокрема модерує всі необхідні процеси по забезпеченню системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти в ЦНТУ, збирає аналітичну інформацію, готує рекомендації для прийняття необхідних рішень на всіх рівнях управління.

Основні функції Центру
 • формування власної стратегії якісної освітньої діяльності;
 • моніторинг і оцінювання системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти в ЦНТУ для виявлення наявних проблем та формулювання стратегії удосконалення цієї системи; впровадження механізму самоаналізу, координація процесу моніторингу якості реалізації освітніх програм відповідно до вимог та очікувань стейкголдерів (цілей, вимог, очікувань);
 • виховання культури якості освіти в університеті;
 • залучення до співпраці всіх зацікавлених сторін;
 • забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками закладів вищої освіти та здобувачами вищої освіти, у тому числі створення і забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату;
 • щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників ЗВО та регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті ЗВО, на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб;
 • підготовка наказів ректора, розпоряджень проректорів з науково-педагогічної та наукової роботи з питань, що стосуються діяльності Центру;
 • координація та об’єднання зусиль всіх суб’єктів освітнього процесу (здобувач вищої освіти, випускник, викладач, роботодавець) та інших структурних підрозділів ЦНТУ для реалізації єдиного алгоритму забезпечення якості освіти відповідно до ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, національних та міжнародних стандартів освіти, як основи конкурентоспроможності ЗВО та його випускників на ринку освітніх послуг;
 • участь у розробленні й оновленні нормативної бази, яка регламентує внутрішнє забезпечення якості освіти та інноваційний розвиток ЦНТУ;
 • проведення консультацій, семінарів, тренінгів, розроблення рекомендацій щодо моніторингу та підвищення якості освітнього процесу в ЦНТУ.
Політика Центру забезпечення якості освіти

Політика Центру спрямована на реалізацію місії та стратегії розвитку ЦНТУ з підготовки конкурентоспроможних фахівців, що відповідають сучасним вимогам ринку праці.

Політика Центру передбачає:

 • організацію та функціонування системи забезпечення якості вищої освіти у ЦНТУ;
 • залучення усіх учасників освітнього процесу та зовнішніх стейкголдерів до забезпечення якості освіти у ЦНТУ;
 • запобігання будь-яким проявам нетолерантності чи дискримінації проти учасників освітнього процесу;
 • розвиток культури якості освіти, в межах якої всі внутрішні сторони беруть на себе відповідальність за якість і долучаються до забезпечення якості освіти на всіх рівнях діяльності університету;
 • підтримку академічної доброчесності і свободи та запобігання проявам академічного плагіату;
 • сприяння впровадженню результатів наукової діяльності та практичної складової в освітній процес;
 • сприяння формуванню та розвитку інноваційного освітнього середовища в університеті;
 • сприяння інтеграції ЗВО у Європейський простір вищої освіти.

Реалізація політики Центру забезпечується шляхом:

 • формування ефективної структури управління і координування якістю освітніх послуг ЦНТУ через розвиток людського капіталу, інтелектуального лідерства, технологічних досягнень на засадах прагнення досконалості, відкритості, змагальності та забезпечення принципу академічної доброчесності;
 • підвищення рівня освіченості науково-педагогічних працівників стосовно інструментів підвищення якості вищої освіти;
 • взаємодії між науково-дослідною роботою та навчанням і викладанням;
 • вивчення та впровадження інструментів забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності на основі аналізу досвіду вітчизняних та іноземних закладів вищої освіти.

Офіційна нормативна документація

Результати моніторингу якості освіти

Результати щорічного оцінювання здобувачів вищої освіти

Результати щорічного оцінювання науково-педагогічних працівників

 

 

В'юник

В'юник Ольга

Координатор Центру забезпечення якості вищої освіти

к.е.н. доцент

(0522) 39-05-61   

vyunikov@kntu.kr.ua   

25006, м. Кропивницький, пр. Університетський, 8, кім. 322

Освітні підрозділи

Основні підрозділи